Torito PasionArte,
gevestigd aan Olympiakade 43-3, 1076XV Amsterdam, Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:

Olympiakade 43-3
1076XV Amsterdam
Nederland + 31 6 10 22 79 81
http://www.torito . nl

R H J M NUIJTEN is de Functionaris Gegevensbescherming van Torito PasionArte. Hij is te bereiken via torito @ torito . nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Torito PasionArte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Torito PasionArte verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Een portretfoto wanneer die door u is aangeleverd met het doel gepubliceerd te worden op onze website.
- Biometrische gegevens: Uw lichaamslengte, wanneer die door u is aangeleverd met het doel gepubliceerd te worden op onze website.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Torito PasionArte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een mogelijk verschuldigde betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Torito PasionArte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Torito PasionArte neemt gn besluiten middels geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Torito PasionArte) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Torito PasionArte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die door u verstrekt zijn om via onze website een geschikte danspartner te vinden worden vernietigd met- en door de update van het gedeelte van de website waarvoor u deze gegevens beschikbaar had gesteld. Los van het bestand dat op de website wordt geplaatst is er geen ander bestand dat deze gegevens bevat. Ons streven is deze gegevens na 6 maanden van de website te verwijderen, of zo spoedig als mogelijk na uw verzoek daartoe.
                        
Persoonsgegevens, adressen en bereikbaarheidsgegevens van personen of bedrijven waarmee overeenkomsten zijn aangegaan zoals over het gebruik van door ons verstrekt auteursrechtelijk beschermde werken of door u aan ons, of ons aan u geleverde diensten, worden bewaard zolang dit voor de uitvoering, de bewaking van de overeenkomsten, of voor de vastlegging en bewijs van rechten van derden op die werken gerechtvaardigd is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Torito PasionArte verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of wanneer daarover met u overlegd is en uw toestemming is verkregen. Onze opdrachtgevers die ons benaderen voor advies- en bemiddeling krijgen van ons, pas n overleg met u, enkel de gegevens van u die van belang zijn voor een door ons beoogde overeenkomst tussen hen en u.
Met opdrachtgevers die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Cookies

Torito PasionArte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torito PasionArte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar torito@torito.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Torito PasionArte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Torito PasionArte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via torito @ torito . nl